Vilkår og betingelser

Veldig rask oppsummering av betingelsene.

Dette er våre generelle vilkår for benyttelse av våre produkter og tjenester, der ikke andre vilkår er overstyrende.

Medlemskapet og tilhørende materiale er personlig og kan ikke selges eller deles videre.

Tjenesten leveres med bindingstid. Mislighold eller brudd under bindingstiden, medfører et bruddgebyr. Manglede betaling kan oversendes til tredjepart for inndrivelse. Behandling av personopplysninger skjer innafor rammen av gjeldende regelverk.  Det er alltid en risiko involvert ved fysisk trening, det er du selv som har ansvaret for denne risikoen. Kontakt lege dersom du er i tvil.

Betingelser pr 01.01.2022

Tjenesten leveres til kunden(deg), av leverandøren «XOPT» (StudioXO AS org.926681575) og partnere.

1.        Skikket for fysisk trening. Fysisk trening er generelt sett ansett som trygt, dersom man bruker god teknikk og følger et fornuftig program. Fysisk trening kan allikevel innebære risiko. Det gjelder særlig dersom du har Diabetes, hjerteproblemer eller er operert for hjertesykdom. Det er ditt eget ansvar å påse at du er skikket til å drive fysisk trening. Spør legen din, dersom du er i tvil!

2.        Egenerklæring. Det er ditt ansvar å se til at egenerklæringen er korrekt utfylt, fastlegen din kan hjelpe til dersom du er i tvil!

3.        Ansvarsfraskrivelse. Kunden er selv ansvarlig for skader eller annet som følge av tjenestene. Leverandøren skal ikke holdes ansvarlig, og fraskriver seg ethvert ansvar som følge av tjenestene\produktet\informasjonen, dens bruk eller skader, problemer, død, økonomisk tap etc som måtte komme som følge av den.  Dersom du er usikker, eller føler ubehag bør man alltid oppsøke fagpersonell som eks lege.  Det er ditt eget ansvar å se til at du er skikket for fysisk krevende trening.

4.        Begrensninger ved online trening. Du forstår at det er vesentlige begrensinger ved å levere et program og oppfølging over internett, sammenlignet med å følge opp en klient i en personlig kontekst. Særlig styrketrening kan gi store varige skader om øvelsene ikke utføres korrekt. Ved online trening har ikke treneren din samme mulighet til å gi instruksjon og veiledning, som ved en tradisjonell time hvor alle er fysisk tilstede på samme sted.

5.        Ikke medisinsk. Tjenesten er ikke ment og diagnostiere eller helbrede sykdom, skader eller andre problemer.

6.        Anti-Doping. Du plikter å informere dersom du bruker kosttilskudd, eller legemidler som kan tenkes å være forurenset av, eller inneholde substanser ansett som doping av Antidoping Norge.  Det fremgår av dette at du ikke skal bruke dopingpreparater. Brudd kan medføre erstatningsansvar.

Fortrolighetserklæring

7.        I din relasjon med leverandøren kommer du til å motta informasjon\materiell om trening og kosthold med mer. Informasjonen, verktøy, metoder og «know-how» skal kun benyttes av deg som forutsatt, og ikke videreformidles eller åpenbares for andre.
Alle rettigheter til informasjonen\materiellet som blir utlevert eies eksklusivt av leverandøren, med mindre annet er avtalt pr signert avtale. Du gis mulighet til å lese å bruke innholdet for din egen personlige bruk, slik det kommer frem av kommunikasjonen mellom partene. Det skal ikke endres vesentlig, referanse skal alltid komme klart frem.  Brudd på våre rettigheter kan medføre erstatningsansvar. Henviser videre til straffelovens §145, §294 og §405a samt markedsføringslovens §27 og §28. Brudd på disse bestemmelsene kan medføre straffeansvar.

Betaling

8.        Betaling: Kort, kontant eller vips. Betaling for online tjenester, abonnement eller delbetalingsavtaler, belastes kortet du oppgir ved bestilling eller pr avtalegiro. Det er ditt ansvar å sørge for at det er dekning for eventuelle gjentagende trekk, og at eventuelle faste trekk er utført i henhold til avtale. Det anses som mislighold dersom betalingen ikke lar seg gjennomføre etter 2x forsøk.

9.        Bindingstid. Dersom kunden har valgt et abonnement med bindingstid, kan ikke abonnementet sies opp før bindingstiden har løpt ut. Dersom kunden allikevel ønsker å heve avtalen under bindingstiden, kan avtalen heves mot et bruddgebyr.

10.      Bruddgebyret skal tilsvare summen av 1x månedsbetaling og 20% av avtalens minstepris. Bruddgebyret skal ikke være lavere en 599,- + 20% av avtalens minstepris. Eventuell rabatt gitt i forbindelse med bindingstiden skal tilbakebetales.

11.      Manglende Betaling. Ved mislighold eller manglende betaling anses hele beløpet avtalen omfatter som misligholdt, og kan inndrives i sin helhet.  I så fall kan leverandøren avslutte abonnementet til tross for eventuell bindingstid, uten vederlag eller tilbakebetaling. Totalbeløpet i for perioden pluss et bruddgebyr, kan inndrives i sin helet for kundens regning.

12.      Garantier. Dersom du ønsker å benytte deg av eventuelle garantier, må dette informeres om skriftlig før forfall, med mindre annet er spesifisert.  Ved klage, tvister eller uenighet om tjenesten er levert som avtalt, skal tjenesten eller produktet fremdeles betales ved forfall. Eventuelt beløp blir refundert i etterkant.

13.      Inndrivelse av krav. Krav kan oversendes tredjepart for inndrivelse.

Levering og angrerett.

14.      Levering. Tjenesten anses som levert fra tidspunktet kunden blir gitt tilgang til programmet eller tjenesten.

15.      Angrerett. Du har 14 dagers angrerett ved fjernsalg jfr. forbrukerkjøpsloven, fra du har mottatt denne informasjonen. Angreretten gjelder ikke ved kjøp på studioet.

16.      Bortfall av angreretten. Partene kan avtale at leverandøren skal starte tilvirkingen og individualiseringen av produktet\tjenesten før angrefristen løper ut, slik at kunden kan ta i bruk tjenesten raskest mulig. Dette medfører at kunden må betale for utført arbeid, materialer med mer ved bruk av angreretten. For digitalt innhold bortfaller angreretten straks det tas i bruk, innholdet anses som tatt i bruk ved første innlogging.

17.      Angreretten gjelder ikke for individualiserte tjenester, (fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner, eller som har fått et tydelig personlig preg).

18.      Kompensasjon for påbegynt tjeneste.  Dersom du ikke ønsker å motta eller ta i bruk tjenesten helt eller delvis før angrefristens utløp, må du gi klar beskjed om dette. Du forstår at du forplikter deg til å betale for den del av tjenesten du har hatt glede av frem til melding om bruk av angrerett mottas av den næringsdrivende. Med dette menes den del av tjenesten som har blitt gjort tilgjengelig for deg.

19.      Tjenesten er personlig. Tjenestene er personlige og kan ikke overdras eller fremleies, med eller uten vederlag, med mindre annet er avtalt. Dersom avtalen er inngått med et foretak og dette overdras, fusjoneres eller lignende, skal avtalen følge med og videreføres i det «nye» foretaket. XOPT har eksklusiv rett, til å ikke videreføre avtalen.

20.      Misbruk. Ved misbruk kan leverandøren heve avtalen, for kundens regning. Dette omfatter, men er ikke begrenset til: Estimert tap, Skade, ekstrautgifter, skade eller ekstrautgifter påført tredjepart, bruddgebyr på kr 500,- + 20% av minstesummen på kundens avtale. Bruddgebyret ved misbruk skal ikke være lavere en kr 3000. Ved videresalg tilkommer et ekstra videresalgsgebyr på 10.000,- i tillegg til det estimerte salgsvolumet.

21.      Endring i tjenestetilbud. XOpt forbeholder seg retten til å kunne stenge hele eller deler av tjenestene, i forbindelse med vedlikehold og oppgraderinger, helligdager, ferie og sykdom. Tilbudet vil variere med etterspørsel og sesong.

22.      Tilgang til Studio. Ved benyttelse av Studioet skal gjeldende trivselsregler følges. Dette omfatter blant annet ren og egnet bekledning. Det er den enkeltes ansvar å ha gyldig adgang. Kunden kan bortvises ved brudd på trivselsreglene, og utestenges ved gjentatte brudd. Dette gir ikke rett på kompensasjon. Inngang uten gyldig adgang belastes etter pkt. 36 og \ eller pkt. 20 ut ifra XOpt sin vurdering.

23.      Avbestilling av personlige timer.  Avmelding og endring av timeavtaler  skal skje senest kl 12:00 siste virkedag før timen. Bookinger for egentrening og gruppetimer kan endres frem til 1 time før timestart. 

Oppsigelse og pause

24.      Oppsigelse. kunden kan enkelt si opp abonnementet, via «min side» på xopt.no. Være klar over at du selv er ansvarlig for evt bruddgebyr og lignende, dersom du sier opp under bindingstiden. Det er kundens ansvar at beskjed om oppsigelse blir mottatt hos leverandør. Vi anbefaler alle å sende skriftlig oppsigelse, du får bekreftelse.

25.      Bindingstidens utløp. Regnes ifra datoen kunden ble belastet første gangen. Abonnementet må sies opp av kunden, og fortsetter å løpe etter bindingstiden.

26.      Kontaktinformasjon.  Kunden er ansvarlig for å holde kontaktinformasjon og betalingsmiddel oppdatert, på min side. Dersom kunden ikke kommer inn på min side, skal endring skje skriftlig.

27.      Forsinkelse i levering. Ved forsinkelse i levering på mer en 7 dager, har kunden rett på kompensasjon. Leverandøren avgjør hvordan kompensasjonen skal ytes, normalt er tilsvarende gratis forlengelse.

28.      Frysing av avtalen. For avtaler med varighet på 6 måneder eller mer, kan avtalen fryses inntil 1måned pr 12mnd. Dette skal avtales skriftlig. Leverandør forbeholder retten til å runde opp\ned til hele uker. 

29.      Oppsigelse fra leverandør. Leverandør forbeholder seg retten til å avslutte å si opp avtalen. Eventuelle utestående blir refundert.

Personvern

30.      Selskapets retningslinjer for personvern skal overstyre eventuelle tvister med bestemmelsene i dette dokumentet.

31.      Personopplysninger  Behandling av personopplysningene skjer innenfor rammen av gjeldende regelverk. I henhold til personopplysningslovens § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes.

32.      Bruk av resultater og data. Vi forbeholder retten til å benytte data og resultater i kommende prosjekt, virksomhet og reklame. Denne informasjonen vil ikke kunne kobles til deg som person, med mindre du samtykke til det.

33.      Reklame og kommunikasjon. Kunden samtykker til at leverandøren med partnere kan benytte enhver kommunikasjonsform ovenfor medlemmet, inkludert i markedsføring.

34.      Overvåking. Studioet og andre fysiske arenaer kan være videoovervåket for å hindre misbruk, tyveri, hærverk eller uautorisert adgang. Overvåkingen utføres i overenstemmelse med norsk lovgiving.

35.      Medlemmet samtykker til at XOpt med partnere kan benytte mine anonymiserte utsagn og media i sin markedsføring og undervisning.

Konto med flere brukere.

36.      Deling av konto. Dersom fler personer en avtalt benytter en konto uten at dette er avtalt, anses kontohaver å ha bestilt flere like abonnement med 12 mnd binding. Kontohaver er ansvarlig for disse, frem til de settes over på rett person. Kontohaver bærer ansvaret, dersom rett person ikke kan ha konto hos XOPT.

37.      Kontoer med flere brukere har egne særavtaler og betingelser.

Tvister

38.      Avtalen følger Norsk Lov.

39.      Tvister skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler. Alle tvister skal løses i Skien kommune, med mindre leverandøren gir annen beskjed.

40.      Leverandøren forbeholder seg retten til å endre avtalen og betingelsene.

41.      Force Majeure. Leverandøren er ikke ansvarlig for hindring eller begrensninger som følge av forhold utenfor leverandøren sin kontroll, og som leverandøren ikke kunne forutsette, unnvære eller overvinne følgene av.

42.      Aksept og avtaleinngåelse. Avtalen og dens bettingelser anses som godtatt, ved første foretatte betaling.

50%

Reserver din plass

Du er straks i må: Fyll inn detaljene under, så sender jeg deg en GRATIS invitasjon når registreringen åpner!

Ved å sende skjemaet aksepterer du å motta kommunikasjon og markedsføring, ifra xopt og dets partnere. Du kan melde deg av når du ønsker. Vi selger ikke din epost videre. All persondata behandles i tråd med vår personvernspolicy.

Få mer informasjon

Så gøy at du er interessert i XOStudio!
Fyll inn detaljene dine, så sender jeg deg mer informasjon. 

Ved å sende skjemaet aksepterer du å motta kommunikasjon og markedsføring, ifra xopt og dets partnere. Du kan melde deg av når du ønsker. Vi selger ikke din epost videre. All persondata behandles i tråd med vår personvernspolicy.

Er du medlem på XO Studio?

Velg den orange kanppen, dersom du allerede har et aktivt medlemskap ved XO Studio.
Dersom du ikke allerede er medlem, kan du starte med en prøvetime!

XOpt.no presenterer Gjennomtrent på 20

Hvor skal vi sende programmet?